شرکت فرافن تشخیص در سال 1383 با همکاری جمعي از متخصصين در زمینه تولید تست های تشخیص طبی تاسيس گرديد. با آغاز تولید تستهای سریع (Rapid) در ایران ، گام موثری در راه خود کفایی این محصولات برداشته شد که طی سالهای اخیر ادامه یافته است.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter