لوازم ارتوپدی برای انگشتان دست و پا می‌توانند بهبودی در موارد مختلف ارتوپدی و توانبخشی ایجاد کنند. برخی از مهم ترین لوازم عبارت اند از:

  • آتل انگشت
  • بانداژ هالوکس
  • شست بند آتل دار
  • اسپیلنت انگشت پا

 

Filter