نظرسنجی خدمات

مشتری گرامی، به منظور ارائه خدمات بهتر خواهشمند است در نظرسنجی زیر شرکت نمایید.

پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی را بابت زمانی که اختصاص می دهید بعمل می آوریم.

کیفیت خدماتدهی در داروخانه دکتر آزاده سالم چگونه است؟(ضروری)

مهم ترین فاکتور شما در هنگام خرید چیست؟(ضروری)
حداقل 3 مورد را انتخاب نمایید.

آیا تا به حال از خدمات فروش اینترنتی و غیرحضوری داروخانه دکتر آزاده سالم استفاده کرده اید؟(ضروری)

متن خود را به صورت کوتاه وارد کنید